Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatai

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausybės

2016 m. lapkričio d. nutarimu Nr. 1152

ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, ŠVIS duomenų ir informacijos (toliau – duomenys) teikimą, pakartotinį teikimą, duomenų naudojimą, duomenų saugą, ŠVIS finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.

3. ŠVIS steigimo teisinis pagrindas – Švietimo įstatymo 53 straipsnio 4 dalis ir 56straipsnis.

4. ŠVIS veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai:

4.1. Švietimo įstatymas;

4.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

4.3. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

4.4. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

4.5. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

4.6. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

4.7. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

4.8. Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašas);

4.9. Nuostatai.

5. ŠVIS asmens duomenų tvarkymo tikslas – integruoti registrų, informacinių sistemų ir juridinių asmenų kaupiamus duomenis, susijusius su asmens darbine veikla, švietimu, mokslu, sveikata, ir juos susieti siekiant užtikrinti Švietimo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies, 53, 54, 562 straipsnių ir Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo 9 punkto įgyvendinimą.

6. ŠVIS tikslas – teikti duomenis, reikalingus švietimo subjektams švietimo būklei įvairiais aspektais analizuoti ir vertinti, švietimo kaitai prognozuoti, duomenimis pagrįstiems sprendimams priimti ir švietimo kokybę laiduojančiam valdymui vykdyti.

7. ŠVIS uždaviniai:

7.1.teikti duomenis:

7.1.1. formaliojo ir neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP), technologinės plėtros sričių valstybės politikai įgyvendinti, taip pat ir valstybės finansuojamoms studijoms planuoti ir finansuoti, mokslo ir studijų institucijoms vertinti, jų priežiūrai atlikti, švietimo įstaigose rengiamų specialistų pasiūlai prognozuoti, visuomenei ir suinteresuotosioms grupėms informuoti apie absolventų karjerą;

7.1.2. žmogiškųjų išteklių srities valstybės politikai įgyvendinti, taip pat ir žmogiškųjų išteklių vidutinės trukmės paklausai darbo rinkoje prognozuoti, verslo subjektų konkurencingumo didėjimui skatinti, investicijoms planuoti, pramonės, prekybos, paslaugų, verslo būklės ir raidos tendencijoms analizuoti, visuomenei ir suinteresuotosioms grupėms informuoti apie žmogiškųjų išteklių paklausą;

7.1.3. valstybės darbo politikai (darbo santykiai, darbo apmokėjimas, darbo rinka ir užimtumas) įgyvendinti;

7.1.4. valstybės mokslo, studijų ir švietimo politikai įgyvendinti ir tobulinti;

7.2. automatizuoti duomenų apie šalies žmogiškuosius išteklius tvarkymą.

8. ŠVIS funkcijos:

8.1. automatiniu būdu importuoti, kaupti ir saugoti duomenis;

8.2. integruoti ir agreguoti duomenis;

8.3. formuoti ir teikti duomenis ŠVIS naudotojams.

II SKYRIUS

ŠVIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

9. ŠVIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri yra ir asmens duomenų valdytoja.

10. ŠVIS valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme valstybės informacinės sistemos valdytojui nustatytas funkcijas ir įgyvendina šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas, taip pat atlieka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas funkcijas ir įgyvendina šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

11. ŠVIS tvarkytojas yra Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – ITC), kuris yra ir asmens duomenų tvarkytojas.

12. ŠVIS tvarkytojas:

12.1. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme valstybės informacinės sistemos tvarkytojui nustatytas funkcijas ir įgyvendina šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas;

12.2. sudaro duomenų teikimo (gavimo) sutartis;

12.3. naudodamasis asmens duomenimis sudaro integracinius ryšius su Nuostatuose nurodytų registrų ir informacinių sistemų kaupiamais duomenimis;

12.4. užtikrina ŠVIS funkcionavimą;

12.5. teikia informaciją apie ŠVIS veiklą.

13. Duomenų teikėjai:

13.1. institucijos, teikiančios duomenis iš informacinių sistemų ir (arba) registrų:

13.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (Švietimo ir mokslo institucijų registras, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras, Mokinių registras, Pedagogų registras, Studentų registras, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema, Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registras, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras, Licencijų registras, Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema);

13.1.2. ITC (Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistema);

13.1.3. valstybės įmonė Registrų centras (Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Juridinių asmenų registras);

13.1.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema);

13.1.5. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė sistema (toliau – BPIS);

13.1.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras);

13.1.7. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvos darbo biržos informacinė sistema (toliau – LDB IS);

13.1.8. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Mokesčių mokėtojų registras, Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių apskaitos informacinė sistema, Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema, Valstybinės mokesčių inspekcijos integruota mokesčių informacinė sistema);

13.1.9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema (toliau – NDNT IS);

13.1.10. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registras);

13.2. juridiniai asmenys, teikiantys duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose:

13.2.1. ITC;

13.2.2. Lietuvos statistikos departamentas;

13.2.3. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

13.2.4. švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos.

III SKYRIUS

ŠVIS INFORMACINė STRUKTŪRA

14. ŠVIS kaupiami duomenys:

14.1. stebėsenos rodiklių duomenys:

14.1.1. rodiklio pavadinimas;

14.1.2. rodiklio aprašymas;

14.1.3. rodiklio skaičiavimo algoritmas;

14.1.4. rodiklio pateikimo periodiškumas, formos, būdai ir skaidymo taisyklės;

14.1.5. rodiklio skaitinė reikšmė;

14.1.6. rodiklio siektina reikšmė;

14.1.7. siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo lygio įvertinimo algoritmas;

14.2. statistiniai duomenys, naudojami rodikliams apskaičiuoti:

14.2.1. statistinio duomens pavadinimas;

14.2.2. statistinio duomens reikšmės data;

14.2.3. statistinio duomens reikšmės lygmuo;

14.2.4. statistinio duomens ryšys su rodikliu;

14.2.5. statistinio duomens skaitinė reikšmė;

14.3. registruotų ŠVIS naudotojų duomenys:

14.3.1. ŠVIS naudotojo vardas;

14.3.2. ŠVIS naudotojo pavardė;

14.3.3. įstaigos, kurioje dirba ŠVIS naudotojas, kodas;

14.3.4. įstaigos, kurioje dirba ŠVIS naudotojas, pavadinimas;

14.3.5. ŠVIS naudotojo prisijungimo vardas;

14.3.6. ŠVIS naudotojo slaptažodis.

15. ŠVIS kaupiami duomenys, gaunami iš šių duomenų teikėjų:

15.1. iš Švietimo ir mokslo institucijų registro, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų:

15.1.1. švietimo ir mokslo institucijos identifikavimo kodas;

15.1.2. juridinio asmens kodas;

15.1.3. švietimo ir mokslo institucijos pavadinimas;

15.1.4. švietimo ir mokslo institucijos grupė;

15.1.5. švietimo ir mokslo institucijos pagrindinis tipas, kiti tipai;

15.1.6. švietimo ir mokslo institucijos pagrindinė paskirtis, kitos paskirtys;

15.1.7. švietimo ir mokslo institucijos priklausomybė;

15.1.8. švietimo ir mokslo institucijos vietovės tipas ir pašto kodas;

15.1.9. švietimo ir mokslo institucijos kontaktiniai duomenys;

15.1.10. švietimo ir mokslo institucijos teisinė forma, teisinis statusas;

15.1.11. švietimo ir mokslo institucijos įregistravimo, išregistravimo datos;

15.2. iš Juridinių asmenų registro:

15.2.1. juridinio asmens kodas;

15.2.2. juridinio asmens įregistravimo, išregistravimo datos;

15.2.3. juridinio asmens teisinės forma;

15.3. iš Lietuvos statistikos departamento (juridinių asmenų duomenys oficialiosios statistikos tikslams):

15.3.1. juridinio asmens kodas;

15.3.2. juridinio asmens pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK);

15.3.3. juridinio asmens nuosavybės forma;

15.3.4. juridinio asmens institucinis subsektorius;

15.4. iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro (studijų ir mokymo programų (toliau – programa) duomenys):

15.4.1. programos valstybinis kodas;

15.4.2. suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas, valstybinis kodas;

15.4.3. programos vykdymo kalba (-os);

15.4.4. švietimo ir mokslo institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas;

15.4.5. programos patvirtinimo datos;

15.4.6. programos švietimo sritis;

15.4.7. programos švietimo posritis;

15.4.8. programos studijų sritis;

15.4.9. programos studijų kryptis;

15.4.10. programos lygmuo;

15.4.11. programos trukmė metais;

15.4.12. programos vykdymo pabaigos data;

15.4.13. programos akreditacijos terminas;

15.5. iš Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių duomenys):

15.5.1. kvalifikacijos tobulinimo programos kodas;

15.5.2. kvalifikacijos tobulinimo programos ISCED kodas;

15.5.3. kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

15.5.4. kvalifikacijos tobulinimo programos švietimo sritis;

15.5.5. kvalifikacijos tobulinimo programos švietimo posritis;

15.5.6. kvalifikacijos tobulinimo programos lygmuo;

15.5.7. kvalifikacijos tobulinimo programos kategorija;

15.5.8. kvalifikacijos tobulinimo programos krypties dalykas;

15.5.9. kvalifikacijos tobulinimo programą parengusios kvalifikacijos tobulinimo institucijos juridinio asmens kodas;

15.5.10. kvalifikacijos tobulinimo programą patvirtinusios institucijos, juridinio asmens kodas, programos patvirtinimo data ir tvirtinamo dokumento numeris;

15.5.11. kvalifikacijos tobulinimo programos įregistravimo, išregistravimo datos;

15.6. iš Licencijų registro (licencijų ir leidimų duomenys):

15.6.1. licencijos, leidimo įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo Registre datos;

15.6.2. licencijos, leidimo turėtojo – juridinio asmens – kodas;

15.6.3. licencijos turėtojo – fizinio asmens – vardas, pavardė;

15.6.4. leidimo turėtojo – užsienio aukštosios mokyklos, įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, kuriam išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinės adresas, valstybės, kurioje ji registruota, kodas. Užsienio aukštosios mokyklos, įsteigusios atstovybę Lietuvos Respublikoje, kuriai išduotas leidimas vykdyti su studijomis susijusią veiklą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybės, kurioje ji registruota, kodas;

15.6.5. švietimo veiklos kodas, pavadinimas;

15.6.6. institucijos grupė ir tipas (pagal Institucijų grupių, Institucijų tipų klasifikatorius);

15.6.7. mokymo vykdymo vietos adresas;

15.6.8. švietimo sritis ir švietimo posritis (pagal Švietimo sričių, Švietimo posričių klasifikatorius) – tik licencijai;

15.6.9. studijų kryptis ir pakopa (pagal Studijų krypčių, Studijų sistemos sandaros klasifikatorius) – tik leidimui;

15.6.10. mokymo ar studijų programos valstybinis kodas ir pavadinimas (pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą);

15.6.11. licencijos ar leidimo išdavimo, papildymo, patikslinimo ir dublikato išdavimo datos;

15.6.12. licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo data;

15.6.13. licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

15.6.14. licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimo data;

15.7. iš LDB IS (duomenys apie bedarbius ir laisvas darbo vietas):

15.7.1. laisvų darbo vietų registravimo datos, galiojimo laikotarpis, profesijos / pareigybės pavadinimas;

15.7.2. laisvų darbo vietų darbo pobūdis, darbo sutarties rūšis (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso atitinkamą straipsnį), darbo užmokestis (mažiausias, vidutinis), kitos apmokėjimo sąlygos, darbo užmokesčio mokėjimo terminai, pamainingumas, darbo laikas (pradžia, trukmė, valandų skaičius per savaitę), darbo sąlygos (galimi rizikos sveikatai veiksniai), papildomi darbdavio įsipareigojimai (apgyvendinimas, kelionės išlaidos, persikėlimo išlaidos, maitinimo išlaidos, darbuotojo draudimas, kiti įsipareigojimai);

15.7.3. reikalavimų pretendentui užimti laisvą darbo vietą duomenys;

15.7.4. registruoto LDB IS asmens kodas;

15.7.5. bedarbio statuso nutraukimo / sustabdymo / atkūrimo priežastis;

15.7.6. bedarbio statuso suteikimo / nutraukimo / sustabdymo / atkūrimo data;

15.7.7. papildomo rėmimo požymis (tik ilgalaikio bedarbio);

15.7.8. teritorinės darbo biržos pavadinimas;

15.7.9. darbo ieškančių asmenų pageidaujamo darbo duomenys:

15.7.9.1. pageidaujama įsidarbinti profesija / darbas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

15.7.9.2. pageidaujama individuali veikla;

15.7.9.3. darbo ieškančio asmens darbo stažas pagal pageidaujamą įsidarbinti profesiją;

15.7.10. užsieniečių, kuriems išduotas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje, duomenys:

15.7.10.1. užsieniečio vardas, pavardė;

15.7.10.2. užsieniečio gimimo data;

15.7.10.3. užsieniečio pilietybė;

15.7.10.4. užsieniečio lytis;

15.7.10.5. valstybės, iš kurios užsienietis atvyko, pavadinimas;

15.7.10.6. užsieniečio kvalifikacija;

15.7.10.7. užsieniečio darbo veikla per pastaruosius 2 metus;

15.7.10.8. leidimo dirbti terminas mėnesiais;

15.7.10.9. leidimo dirbti galiojimo laikotarpis;

15.7.11. užsieniečio darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys:

15.7.11.1. darbdavio pavadinimas;

15.7.11.2. darbdavio kodas;

15.7.11.3. numatoma darbo vieta;

15.8. duomenys iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų paskelbtų pažangos ataskaitų;

15.9. iš švietimo ir mokslo institucijų papildomai renkami statistiniai duomenys;

15.10. duomenys iš Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinės sistemos, švietimo ir mokslo nacionalinių, žinybinių, tarpinstitucinių ir lokalių klasifikatorių (toliau – klasifikatoriai):

15.10.1. klasifikatoriaus kodas;

15.10.2. klasifikatoriaus pavadinimas;

15.10.3. klasifikatoriaus sukūrimo data;

15.10.4. klasifikatoriaus panaikinimo data;

15.11. iš Mokinių registro (vaikų (mokinių) asmens duomenys):

15.11.1. vaiko (mokinio) identifikavimo kodas;

15.11.2. vaiko (mokinio) asmens kodas;

15.11.3. vaiko (mokinio) įregistravimo data, įregistravimo priežastis;

15.11.4. vaiko (mokinio) išregistravimo data, išregistravimo priežastis;

15.11.5. vaiko (mokinio) požymis, ar vaikas (mokinys) yra našlaitis;

15.11.6. vaiko (mokinio) gimtoji kalba (-os);

15.11.7. vaiko (mokinio) faktinės gyvenamosios vietos adresas;

15.12. iš Mokinių registro (vaikų (mokinių) mokymosi duomenys):

15.12.1. vaiko (mokinio) išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, kodas), kurioje įgytas išsilavinimas;

15.12.2. švietimo įstaigos, kurioje ugdomas (mokosi) vaikas (mokinys), kodas, pavadinimas, mokyklos tipas ir adresas;

15.12.3. grupės (klasės), kurioje ugdomas (mokosi) vaikas (mokinys), pavadinimas ir mokslo metai;

15.12.4. vaiko (mokinio) ugdymo (mokymosi) duomenys:

15.12.4.1. vaiko (mokinio) ugdymo programos pavadinimas ir valstybinis kodas, dalykas (-ai), kurio (-ių) mokinys mokosi, ir jo (jų) mokymosi lygiai;

15.12.4.2. vaiko (mokinio) ugdomoji (mokomoji) kalba;

15.12.4.3. vaiko (mokinio) mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas;

15.12.4.4. vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių grupė;

15.12.4.5. vaiko (mokinio) duomenys apie dalyvavimą neformaliajame vaikų švietime (įstaigos kodas, pavadinimas, pagrindinė paskirtis);

15.12.4.6. mokinio dorinio ugdymo ir užsienio kalbų mokymosi duomenys (kalbų pavadinimai, kalbos požymis (pirma, antra, trečia užsienio kalba), nuo kurios klasės pradėjo mokytis);

15.12.4.7. žyma apie vaiko (mokinio) ugdymo (mokymosi) metu patirtas traumas;

15.12.4.8. žyma apie mokinio ugdymo (mokymosi) pamainas;

15.12.4.9. žyma apie vaiko (mokinio) mokymąsi pailgintos dienos grupėje;

15.12.4.10. mokinio kryptingo meninio ugdymo duomenys;

15.12.4.11. vaiko (mokinio) pavežimo į mokyklą (iš mokyklos) duomenys;

15.12.4.12. mokinio akademinių atostogų duomenys (pradžia, priežastis);

15.12.4.13. žyma apie vaiko (mokinio) gyvenimą švietimo įstaigos bendrabutyje;

15.12.4.14. mokinio gaunamos stipendijos duomenys (dydis, tipas, išmokos);

15.12.5. mokinio išsilavinimo (kvalifikacijos) pažymėjimo ar diplomo duomenys (kodas, pavadinimas, išdavimo data);

15.13. iš Pedagogų registro (pedagogų (tyrėjų) duomenys):

15.13.1. pedagogo (tyrėjo) identifikavimo kodas;

15.13.2. pedagogo (tyrėjo) asmens kodas;

15.13.3. pedagogo (tyrėjo) išsilavinimo duomenys;

15.13.4. pedagogo (tyrėjo) mokslo laipsnis (-iai);

15.13.5. pedagogo (tyrėjo) mokslo sritis (-ys), kurioje (-iose) įgytas mokslo laipsnis (-iai);

15.13.6. pedagogo (tyrėjo) mokslo kryptis (-ys), kurioje (-iose) įgytas mokslo laipsnis (-iai);

15.13.7. pedagogo (tyrėjo) mokymosi būklė;

15.13.8. švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos (-ų), kurioje (-iose) pedagogas (tyrėjas) dirba, duomenys;

15.13.9. pedagogo (tyrėjo) pedagoginių ir (ar) tyrėjo pareigybių pavadinimai;

15.13.10. pedagogo (tyrėjo) pedagoginės ir (ar) tyrėjo pareigybės mokslo sritis;

15.13.11. pedagogo (tyrėjo) priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo datos;

15.13.12. požymis, ar švietimo įstaigoje, mokslo ir studijų institucijoje pedagogas (tyrėjas) dirba kaip pagrindinėje darbovietėje;

15.13.13. požymis, ar pedagogo (tyrėjo) pedagoginė ir (ar) tyrėjo pareigybė yra pagrindinė;

15.13.14. pedagogo (tyrėjo) etato užimtumas;

15.13.15. pedagogo kontaktinių ir papildomų valandų skaičius;

15.13.16. požymis, ar pedagogas dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje / grupėje;

15.13.17. požymis, ar pedagogas dirba neformaliojo vaikų švietimo skyriuje;

15.13.18. pedagogo (tyrėjo) tarptautiniai mainai ir užsienio vizitai (atvykimo / išvykimo valstybė, vizito pradžios data, vizito pabaigos data, išvykimo / atvykimo tikslas);

15.13.19. pedagogo (tyrėjo) pedagoginių psichologinių žinių kursas (-ai) (taip / ne);

15.13.20. pedagogo (tyrėjo) užsienio kalbos ir jų mokėjimo lygis;

15.13.21. pedagogo įgyta (-os) kvalifikacinė (-ės) kategorija (-os) ir jos (jų) įgijimo data (-os);

15.13.22. vadovo vadybinė kvalifikacinė kategorija ir jos įgijimo data;

15.13.23. pedagogo pedagoginio ir vadybinio darbo švietimo sistemoje stažo duomenys;

15.13.24. bendrojo ugdymo dalykus dėstančio pedagogo dėstymo duomenys (dėstomi dalykai, dalyko valandų skaičius);

15.13.25. neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje dirbančio pedagogo neformaliojo vaikų švietimo kryptys;

15.13.26. ikimokyklinio ugdymo mokykloje dirbančio pedagogo ugdymo srities kvalifikacija;

15.13.27. aukštojoje mokykloje dirbančio pedagogo dėstymo duomenys pagal studijų sritis;

15.13.28. tyrėjo darbo duomenys pagal mokslo kryptis;

15.14. iš Studentų registro (studentų duomenys):

15.14.1. studento identifikavimo kodas;

15.14.2. studento asmens kodas;

15.14.3. studento lietuvių kilmės užsieniečio statusas;

15.14.4. studento našlaičio tipas;

15.14.5. studento, Lietuvos Respublikoje įgijusio išsilavinimą, reikalingą stojant į aukštąją mokyklą, duomenys:

15.14.5.1. savivaldybė, kurios teritorijoje asmuo gyveno, prieš stodamas į aukštąją mokyklą;

15.14.5.2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kurio pagrindu priimtas studijuoti, duomenys: dokumento pavadinimas, blanko kodas, serija, numeris;

15.14.5.3. dokumento išdavimo data;

15.14.5.4. mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas, juridinio asmens kodas;

15.14.5.5. įgytas išsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis;

15.14.5.6. išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos įgijimo metai;

15.14.6. studento, užsienyje įgijusio išsilavinimą, reikalingą stojant į aukštąją mokyklą, duomenys:

15.14.6.1. valstybė, kurioje asmuo įgijo stojant reikalingą išsilavinimą;

15.14.6.2. mokyklos, kurioje asmuo įgijo stojant reikalingą išsilavinimą, pavadinimas lietuvių kalba;

15.14.6.3. dokumento, patvirtinančio įgytą išsilavinimą, išdavimo data;

15.14.6.4. dokumento, patvirtinančio įgytą išsilavinimą, pavadinimas lietuvių kalba;

15.14.6.5. įgyto išsilavinimo pripažinimą atlikusi įstaiga, priimto sprendimo data, numeris;

15.14.7. studento įregistravimo data;

15.14.8. studento priėmimo į studijų programą duomenys;

15.14.9. studento studijų programos baigimo duomenys;

15.14.10. studijų nutraukimo / pertraukimo duomenys;

15.14.11. studijų dėstomoji (-osios) kalba (-os);

15.14.12. studento išregistravimo data;

15.14.13. aukštosios mokyklos, kurioje studijuoja studentas, duomenys;

15.14.14. duomenys apie studento studijas (išskyrus doktorantūros ir meno aspirantūros studijas):

15.14.14.1. studijų programos duomenys;

15.14.14.2. studijų tipas;

15.14.14.3. studijų forma;

15.14.14.4. studijų semestrų, kursų duomenys;

15.14.14.5. duomenys apie įgytus kreditus, semestro įvertinimo vidurkius;

15.14.14.6. studijuojama (-os) užsienio kalba (-os);

15.14.15. duomenys apie mokslo doktorantūros ir meno doktorantūros (aspirantūros) studijas:

15.14.15.1. studijų pradžios ir pabaigos datos;

15.14.15.2. mokslo sritis, kryptis ir šaka;

15.14.16. duomenys apie studento dalines studijas:

15.14.16.1. šalis, į kurią studentas išvyko studijuoti;

15.14.16.2. išvykimo pobūdis;

15.14.16.3. aukštoji mokykla (pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis);

15.14.16.4. studijų sritis / studijų programos valstybinis kodas, pavadinimas, kreditų skaičius (jeigu studijuoja Lietuvos Respublikoje);

15.14.16.5. studijų finansavimo šaltiniai;

15.14.16.6. gauta paskola studijoms (taip / ne);

15.14.16.7. studijų pradžia;

15.14.16.8. studijų pabaiga;

15.14.17. duomenys apie atvykusį iš kitos aukštosios mokyklos dalinių studijų studentą:

15.14.17.1. šalis, iš kurios atvyko;

15.14.17.2. atvykimo pobūdis;

15.14.17.3. atvykimo tikslas;

15.14.17.4. aukštoji mokykla, iš kurios atvyko (lietuvių ir anglų kalbomis);

15.14.17.5. studijų pakopa;

15.14.17.6. studijų sritis;

15.14.17.7. stipendijos tipas;

15.14.17.8. studijų finansavimas;

15.14.17.9. dalinių studijų pradžia;

15.14.17.10. dalinių studijų pabaiga;

15.14.18. duomenys apie studento studijų finansavimą:

15.14.18.1. studijų finansavimo šaltiniai;

15.14.18.2. stipendijų tipas, dydis;

15.14.18.3. gautos paskolos požymis ir tipas;

15.14.19. duomenys apie studento baigtas studijas:

15.14.19.1. studijų baigimo data;

15.14.19.2. kvalifikacinio ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas;

15.14.19.3. diplomą išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir kodas;

15.15. iš Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių duomenys):

15.15.1. nesimokančio vaiko asmens kodas;

15.15.2. nesimokančio vaiko faktinės gyvenamosios vietos adresas;

15.15.3. nesimokančio vaiko nesimokymo priežastys;

15.16. iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (asmenų diplomų, atestatų, kvalifikacijos pažymėjimų duomenys):

15.16.1. asmens kodas;

15.16.2. asmens diplomo duomenys (diplomo serija, numeris, išdavimo data, aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos, išdavusios diplomą, juridinio asmens kodas ir pavadinimas, diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, programos specializacijos (jeigu ji yra) pavadinimas, suteikto kvalifikacinio laipsnio ir (ar) profesinės kvalifikacijos pavadinimas, išdavimo data);

15.16.3. asmens pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų duomenys (blanko kodas, serija, numeris, išsilavinimo įgijimo metai, mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio asmens kodas ir pavadinimas, išdavimo data);

15.16.4. asmens kvalifikacijos pažymėjimo duomenys (kodas, pavadinimas, išdavimo data);

15.16.5. asmens diplomo, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų, kvalifikacijos pažymėjimo dublikatų duomenys (blanko kodas, serija, numeris, išsilavinimo įgijimo metai, mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio asmens kodas ir pavadinimas, išdavimo data);

15.17. iš Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos (mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimo duomenys):

15.17.1. mokinio asmens kodas;

15.17.2. mokinio kandidato tipas;

15.17.3. specialiųjų poreikių kandidatų negalia (informacija, kurios reikia egzaminų vykdymui ir vertinimui pritaikyti pagal specialiųjų poreikių kandidatų pateiktą prašymą ir duotą sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis);

15.17.4. specialiųjų poreikių kandidatui reikalingi pritaikymai;

15.17.5. duomenys apie mokinio brandos egzaminų laikymo išimtis (atleistas nuo egzamino, egzaminas atidėtas, neleista laikyti);

15.17.6. švietimo įstaigos, kurioje mokosi mokinys, duomenys (pavadinimas, kodas ir adresas);

15.17.7. mokinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai;

15.17.8. mokinio įskaitų ir brandos egzaminų rezultatai;

15.17.9. naujas įvertinimas (po pateiktos apeliacijos);

15.18. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (gyventojų duomenys):

15.18.1. gyventojo asmens kodas;

15.18.2. gyventojo mirties data;

15.18.3. gyventojo pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos);

15.18.4. gyventojo gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;

15.18.5. gyventojo gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

15.18.6. gyventojo šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

15.18.7. gyventojo tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai;

15.19. iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (socialinės paramos gavėjų duomenys):

15.19.1. socialinės paramos gavėjo (mokinio) asmens kodas;

15.19.2. socialinės paramos gavėjo (mokinio) lytis;

15.19.3. socialinės paramos gavėjo (mokinio) gimimo data;

15.19.4. suteiktos socialinės paramos mokiniams duomenys:

15.19.4.1. mokinio maitinimo išlaidų duomenys: maitinimo rūšis, suteikiamos paslaugos mėnuo;

15.19.4.2. suteiktos paramos mokiniui reikmenims įsigyti duomenys: kiekis, suma;

15.19.5. globojamo (rūpinamo) vaiko duomenys:

15.19.5.1. globojamo (rūpinamo) vaiko asmens kodas;

15.19.5.2. globos (rūpybos) nustatymo data;

15.19.5.3. globos (rūpybos) pasibaigimo data;

15.19.5.4. globos įstaigos kodas, tipas, adresas;

15.19.6. globėjo paskyrimo duomenys:

15.19.6.1. globėjo asmens kodas;

15.19.6.2. globėjo tipas;

15.19.6.3. globos rūšis;

15.19.6.4. globos rūšies pasikeitimo data;

15.19.6.5. globos pasikeitimo priežastis, data;

15.19.7. socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos duomenys:

15.19.7.1. įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą sprendimo data;

15.19.7.2. išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos data;

15.19.7.3. vaiko, kuriam buvo apribota tėvų valdžia ar kuris buvo atskirtas nuo tėvų, asmens kodas;

15.19.8.; socialinės išmokos gavėjo duomenys:

15.19.8.1. socialinės išmokos gavėjo asmens kodas;

15.19.8.2. socialinės išmokos duomenys: išmokos kodas, paskyrimo laikotarpis, apskaičiuota suma, išmokėta suma;

15.20. iš BPIS (asmens priėmimo į aukštąsias mokyklas duomenys):

15.20.1. stojančiojo perkoduotas kodas;

15.20.2. stojančiojo prašymo duomenys:

15.20.2.1. pageidavimo prioritetas (eilės numeris);

15.20.2.2. pageidaujama studijų vieta (miestas);

15.20.2.3. pageidaujamos aukštosios mokyklos kodas;

15.20.2.4. pageidaujamos studijuoti studijų programos duomenys;

15.20.2.5. konkursinis balas;

15.20.2.6. granto suteikimo požymis;

15.20.2.7. eilės numeris atitinkamoje konkursinėje eilėje;

15.20.2.8. eilės numeris atitinkamame kviečiamųjų sąraše;

15.21. iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (draudėjų, apdraustųjų ir išmokų gavėjų duomenys):

15.21.1. apdraustojo perkoduotas asmens kodas;

15.21.2. apdraustojo lytis;

15.21.3. apdraustojo gimimo data;

15.21.4. apdraustojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, valstybinio socialinio draudimo rūšių ir laikotarpių duomenys:

15.21.4.1. valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos datos;

15.21.4.2. draudžiamųjų pajamų, valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos;

15.21.4.3.& tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti pradžios ir pabaigos datos;

15.21.4.4. nedraudžiamųjų laikotarpių datos;

15.21.4.5. asmens, draudžiamo nustatytų rūšių (vienos ar jų derinio) valstybiniu socialiniu draudimu, kategorija;

15.21.4.6. už kiek mėnesių apskaičiuota vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija;

15.21.4.7. apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

15.21.4.8. atleidimo iš darbo priežastis;

15.21.4.9. draudėjo tipas;

15.21.4.10. perkoduotas draudėjo kodas;

15.21.4.11. draudėjo adresas;

15.21.5. išmokų gavėjo duomenys:

15.21.5.1. perkoduotas asmens kodas;

15.21.5.2. paskirtos išmokos rūšis;

15.21.5.3. laikotarpio, už kurį paskirta išmoka, pradžios ir pabaigos datos;

15.21.5.4. mėnesio paskirtos išmokos suma;

15.21.5.5. išmokos mokėjimo nutraukimo data;

15.22. iš Mokesčių mokėtojų registro (mokesčių mokėtojų duomenys):

15.22.1. mokesčių mokėtojo asmens kodas (individualios veiklos duomenys);

15.22.2. individualios veiklos pagal pažymą tipas;

15.22.3. individualios veiklos pagal pažymą laikotarpis;

15.22.4. individualios veiklos pagal pažymą ekonominės veiklos rūšis pagal EVRK;

15.22.5. individualios veiklos pagal pažymą pagrindinės ekonominės veiklos rūšies požymis pagal EVRK;

15.22.6. mokesčių mokėtojo tipo kodas;

15.22.7. savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotas mokesčių mokėtojas, kodas ir pavadinimas;

15.23. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (mokesčių mokėtojų duomenys):

15.23.1. mokesčių mokėtojo pajamos, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai;

15.23.2. gyventojo darbdaviui nurodytos gyvenamosios vietos savivaldybė;

15.23.3. asmens, mokesčių mokėtojo pajamų rūšis;

15.23.4. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių apskaitos informacinės sistemos (mokesčių mokėtojų duomenys) apie mokesčių mokėtojo sumokėtą mokesčių sumą;

15.24. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (mokesčių mokėtojų duomenys):

15.24.1. mokesčių mokėtojo asmens kodas (tik verslo liudijimo duomenys);

15.24.2. verslo liudijimo tipas;

15.24.3. verslo liudijimo laikotarpis;

15.24.4. verslo liudijimo ekonominės veiklos rūšis pagal EVRK;

15.24.5. verslo liudijimo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies požymis pagal EVRK;

15.25. iš Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro (duomenys apie karo prievolininkus):

15.25.1. karo prievolininko asmens kodas;

15.25.2. karo tarnybos pobūdis;

15.25.3. karo tarnybos pradžios ir pabaigos datos;

15.26. iš NDNT IS (neįgalumo ir darbingumo lygio duomenys):

15.26.1. neįgaliojo asmens kodas;

15.26.2. asmens, kuris yra neįgalus, neįgalumo arba darbingumo lygis ir jo nustatymo pradžios ir pabaigos datos.

16. Asmens kodas informacinėje sistemoje nesaugomas, jis perkoduojamas specifikacijoje numatytu saugiu algoritmu. Informacinės sistemos ar registrai, negalintys perduoti perkoduoto asmens kodo, vietoj jo gali teikti asmens kodą, kuris prieš išsaugojimą ŠVIS turi būti perkoduojamas.

IV SKYRIUS

ŠVIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

17. ŠVIS funkcinę struktūrą sudaro šie posistemiai: Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemis, Duomenų įvedimo posistemis, Duomenų saugojimo posistemis, Duomenų apdorojimo posistemis, Duomenų teikimo posistemis.

18. ŠVIS posistemių atliekamos funkcijos:

18.1. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemio funkcijos:

18.1.1. ŠVIS naudotojų teisių tvarkymas;

18.1.2. ŠVIS naudotojų veiklų ir įvykių tvarkymas;

18.1.3. klasifikatorių tvarkymas;

18.1.4. duomenų tipų, struktūrų ir ryšių tvarkymas;

18.1.5. duomenų įvesties, saugojimo ir teikimo struktūrų tvarkymas;

18.2. Duomenų įvedimo posistemio funkcijos:

18.2.1. rodiklių duomenų įvedimas;

18.2.2. aprašomųjų duomenų įvedimas;

18.2.3. statistinių duomenų įvedimas;

18.2.4. klasifikatorių duomenų įvedimas;

18.2.5. duomenų iš registrų, kitų informacinių sistemų ir duomenų šaltinių importas;

18.3. Duomenų saugojimo posistemio funkcijos:

18.3.1. rodiklių duomenų ir informacijos apie rodiklius kaupimas ir saugojimas;

18.3.2. statistinių duomenų kaupimas ir saugojimas;

18.3.3. aprašomųjų duomenų kaupimas ir saugojimas;

18.3.4. klasifikatorių duomenų kaupimas ir saugojimas;

18.3.5. duomenų apie ŠVIS naudotojus ir jų teises kaupimas ir saugojimas;

18.3.6. duomenų apie ŠVIS naudotojų veiklas kaupimas ir saugojimas;

18.3.7. duomenų apie ŠVIS sisteminius įvykius kaupimas ir saugojimas;

18.4. Duomenų apdorojimo posistemio funkcijos:

18.4.1. detaliųjų, statistinių duomenų ir rodiklių ryšių tvarkymas;

18.4.2. duomenų pateikimo struktūrų tvarkymas;

18.4.3. duomenų integravimas;

18.4.4. duomenų agregavimas;

18.5. Duomenų teikimo posistemio funkcijos:

18.5.1. duomenų teikimas ŠVIS naudotojams;

18.5.2. duomenų teikimas automatiniu būdu išorinėms informacinėms sistemoms;

18.5.3. tipinių statistinių ataskaitų formavimas.

V SKYRIUS

DUOMENŲ teikimas IR pakartotinis teikimas, duomenų naudojimas

19. Duomenys yra vieši ir duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai raštu arba elektroninėmis priemonėmis, sudarant pakartotinio duomenų naudojimo ir platinimo sąlygas. Asmens duomenų teikimo ir naudojimo reikalavimai nustatyti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. Statistiniai duomenys teikiami ir naudojami pagal Lietuvos Respublikos statistikos įstatymą.

20. Duomenų gavėjai yra visi švietimo ir mokslo stebėsenos ir valdymo subjektai, nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos vykdytojai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie reguliariai elektroninėmis priemonėmis gauna sugeneruotas tipines arba individualizuotas ŠVIS rodiklių ir su jais susijusių statistinių duomenų ataskaitas.

21. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

22. Vienkartinio duomenų teikimo atveju iš fizinio ar juridinio asmens gaunamas prašymas, kuriame nurodomas prašomų duomenų gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, gavimo būdas, apimtis, teikiamų duomenų formatas. Duomenų aibė ir įrašų kiekis neribojamas. Duomenys parengiami ir pateikiami per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Kai informacija teikiama daug kartų fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti duomenis, duomenys teikiami pagal sudarytas sutartis, kuriose nustatoma teikiamos informacijos apimtis, prašomų duomenų gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka. Sutartys nesudaromos, kai duomenys teikiami registrams ar informacinėms sistemoms, kurių tvarkytojas yra ITC.

23. ŠVIS rodikliai skelbiami ŠVIS interneto svetainėje, o statistinė informacija, numatyta Oficialiosios statistikos darbų programoje, – ir Oficialiosios statistikos portale. Neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys gali būti taisomi ŠVIS tvarkytojo iniciatyva arba gavus duomenų gavėjo, susijusio registro, informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto rašytinį prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

24. Gavęs iš susijusio registro, informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto informaciją apie perduotus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ir ją pagrindžiančius dokumentus, ŠVIS tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo pateiktą informaciją patikrinti ir, jeigu ji pasitvirtina, ištaisyti netikslumus. Apie ištaisytus įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ŠVIS tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai patvirtinama informacija apie duomenų neteisingumą, netikslumą ar neišsamumą, neatlygintinai praneša elektroniniu būdu susijusio registro, informacinės sistemos tvarkytojui ir visiems gavėjams, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, ir duomenų subjektui.

25. Publikuojant ar kitaip pakartotinai naudojant informacinės sistemos informaciją, būtina nurodyti duomenų paėmimo datą ir šaltinį – „Švietimo valdymo informacinė sistema“.

26. Duomenų gavėjams duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kurie ŠVIS jau naudojami ir nereikia papildomai duomenų apdoroti. Kai ŠVIS teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių, ŠVIS tvarkytojas atlieka poreikio analizę ir, gavęs ŠVIS valdytojo leidimą, per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo sukuria gavėjo pageidavimą atitinkantį duomenų turinį ir formą.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

27. Už duomenų saugą pagal kompetenciją atsako ŠVIS valdytojas ir ŠVIS tvarkytojas.

28. ŠVIS tvarkytojas duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą užtikrina vadovaudamasis:

28.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

28.2. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

28.3. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus patvirtintais Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms;

28.4. LST ISO/IEC 27002:2014, LST ISO/IEC 27001:2013 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais grupės „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ standartais, kuriuose nustatomas saugus duomenų tvarkymas;

28.5. vidaus reikalų ministro patvirtintais Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais;

28.6. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais;

28.7. Švietimo valdymo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis;

28.8. Švietimo valdymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu;

28.9. Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis.

29. Už duomenų saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimus atsako ŠVIS valdytojas, ŠVIS tvarkytojas ir ŠVIS naudotojai.

30. Asmens duomenys ŠVIS duomenų bazėse saugomi 75 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys iš ŠVIS duomenų bazių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į ŠVIS duomenų bazių archyvą ir saugomi 10 metų, o paskui sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuasmeninti asmens statistiniai duomenys ir rodikliai saugomi neterminuotai.

31. ŠVIS tvarkytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga ir atsakomybė galioja ir pasitraukus iš tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams su ŠVIS tvarkytoju.

VII SKYRIUS

ŠVIS FINANSAVIMAS

32. ŠVIS kūrimas, tvarkymas, modernizavimas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis.

VIII SKYRIUS

ŠVIS MoDERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

33. ŠVIS modernizuojama ir likviduojama vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

34. Likviduojamos ŠVIS duomenys perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka kitai informacinei sistemai arba valstybiniam archyvui.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Duomenų subjektų teisės, susijusios su informavimu apie jų asmens duomenų tvarkymą, susipažinimu su tvarkomais jų asmens duomenimis, nesutikimu, kad jų duomenys būtų tvarkomi, ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti jų asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi ne pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu:

35.1. Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ITC rašytinį prašymą ir patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę susipažinti su ŠVIS tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie ŠVIS tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per pastarųjų vienų metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto rašytinio prašymo gavimo ITC.

35.2.Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su ŠVIS tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad ŠVIS tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti rašytinį prašymą, pagrindžiantį duomenų neteisingumą, netikslumą ar neišsamumą, patvirtinęs savo tapatybę, ir reikalauti ištaisyti ŠVIS tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. ITC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo privalo patikrinti duomenų subjekto asmens duomenis ir, nustatęs, kad rašytinis prašymas pagrįstas, ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.

35.3. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su ŠVIS tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad ŠVIS tvarkomi jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti ITC rašytinį prašymą, pagrindžiantį duomenų neteisingumą, netikslumą ar neišsamumą, patvirtinęs savo tapatybę, ir reikalauti sunaikinti tokius duomenis ar sustabdyti jų tvarkymo veiksmus. ITC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo privalo neatlygintinai patikrinti ŠVIS tvarkomų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai ŠVIS sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.

35.4.&Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ŠVIS, kai šie duomenys tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Duomenų subjektas, nesutinkantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ŠVIS, privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti ITC rašytinį prašymą dėl nesutikimo, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ŠVIS, patvirtinęs savo tapatybę. Nustatęs, jog duomenų subjekto prašymas dėl nesutikimo, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ŠVIS, yra pagrįstas, ITC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai raštu praneša duomenų gavėjams.