Profesinis mokymas - PM pedagogai (pedagoginiai darbuotojai)

1. Pedagoginiai darbuotojai

2. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacinės kategorijos

3. Profesijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos

4. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius

5. Profesijos mokytojų amžius

6. Direktoriaus amžius ir kvalifikacinės kategorijos

7. Direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos

8. Pagalbos mokiniui specialistų amžius