Profesinis mokymas - PM pedagogai (su institucijomis) 1

1.1 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal pareigų grupes

1.2 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal išsilavinimo ir pareigų grupes

1.3 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal pareigų ir darbo stažo grupę

1.4 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal pareigų ir kvalifikacinių kategorijų grupes

1.5 Psichologų skaičius pagal pareigų ir kvalifikacinių kategorijų grupes

2. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacinės kategorijos

3. Profesijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos

4. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius

Profesinis mokymas - PM pedagogai (su institucijomis) 2

5. Profesijos mokytojų amžius

6. Direktoriaus amžius ir kvalifikacinės kategorijos

7. Direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos

8. Pagalbos mokiniui specialistų amžius